^Κορυφή
 • Armeni Η Δημοτική ενότητα Αρμένων...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα: Καλύβες, Αρμένους, Νέο Χωριό, Στύλος, Ραμνή, Καρές, Μαχαιροί. Η μεγαλύτερη επιφάνεια του Δήμου, καλύπτεται από βοσκότοπους και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Κατά τους θερινούς μήνες, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους στις βραβευμένες παραλίες των Καλυβών, του Γλάρου, της Κυανής Ακτής και της Κεράς....
 • Vamos Η Δημοτική ενότητα Βάμου...
  ...περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα: Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Κάινας, Κεφαλά, Ξηροστερνίου, Πλάκας, Σελλίων, Καλαμίτσι Αλεξάνδρου και Κόκκινου Χωριού. Είναι ημιορεινή περιοχή με ποικιλόμορφο και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η τοπική δασώδης και θαμνώδης βλάστηση αλλά χαρακτηρίζεται και από την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της. Υπήρξε στο παρελθόν πρωτεόυσα του Δήμου καί φιλοξενεί το Κέντρο Υγείας και Δικαστήριο.
 • Georgioupolis Η δημοτική ενότητα Γεωργιούπολης..
  ... με βουνό και κάμπο, ποταμούς, λίμνη και θάλασσα, άγρια φύση και καλλιεργήσιμη γη. Τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, οικισμοί που διατηρούν το παραδοσιακό Κρητικό στοιχείο, αλλά και οικιστικές ζώνες με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, νυχτερινή ζωή, σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στόν τουρισμό.Μαθές, Καβρός, Κουρνάς, Κάστελλος, Φυλακή, Πάτημα, Δράμια, Εξώπολη και Καλαμίτσι Αμυγδάλου είναι τα χωριά της ενότητας αυτής.
 • Krionerida Η Δημοτική ενότητα Κρυονερίδας..
  ...αποτελείται από τις Βρύσες, την Μάζα, τον Αλίκαμπο, τον Εμπρόσνερο, τον Βαφέ και το Νίππος, ορεινά και ημιορεινά χωριά της ρίζας των Λευκών Ορέων. Τα χωριά αυτά χαρακτηρίζονται για τη φιλοξενία των κατοίκων τους, την διατήρηση της Κρητικής παράδοσης, ενώ κύρια ασχολία τους, είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Η Δ. ενότητα Κρυονερίδας, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της επαρχίας Αποκορώνου και συνορεύει την Δήμο Σφακίων από νότια.
 • Fres Η Δημοτική ενότητα Φρε...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα του Φρε, Μελιδονίου, Παιδοχωρίου, Πεμονίων και Τζιτζιφέ. Βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Το έδαφος είναι ημιορεινό, παράγει άριστο λάδι, κρασί και εξαίρετα κτηνοτροφικά προϊόντα. Υπάρχουν 4 παραδοσιακά τυροκομεία που αξιοποιούν το γάλα της περιοχής και παράγουν άριστη γραβιέρα, ανθότυρους και μυζήθρα. Δύο βιοτεχνίες με παραδοσιακά έπιπλα, και πέντε Ελαιουργεία δίνουν ζωή στον τόπο διατηρώντας την παράδοση.
 • Asi Gonia Η Αση Γωνιά ..
  ...είναι ένα ορεινό χωριό του Δήμου με μεγάλη ιστορία, χωριό κτηνοτρόφων με 700 κατοίκους περίπου, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς. Στην Αση Γωνιά γιορτάζει στις 23 Απριλίου ο Αγιος Γεώργιος ο Γαλατάς. Είναι η κεντρική εκκλησία στην πλατεία του χωριού και τη μέρα της γιορτής του Αγίου οι κτηνοτρόφοι κατεβάζουν τα πρόβατα από τα βουνά στην εκκλησία, τα αρμέγουν και μοιράζουν το γάλα στους παρευρισκόμενους. Σίγουρα μια πολύ ασυνήθιστη γιορτή.

Δημοπρασία για ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αποκορώνου προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων για το χρονικό διάστημα από
1/12/2016– 30/11/2017.

Η εργασία αφορά σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 199.857,12 € (εκατόν ενενήντα
εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά ) για χρονικό διάστημα δώδεκα
μηνών και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αποκορώνου Οικονομικού Έτους 2016-20177 με ΚΑ 20.6279.001

Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 στο σύνολό τους.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους»
5. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15.7.2010 Α) άρθρο 68 .
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α’ 204).
7. Τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014).
8. Την Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677 Β’) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
9. Τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις”
10. Την με αριθ.πρωτ.Π1/542/04.03.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).
11.Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αποκορώνου οικονομικού έτους 2016 -2017 με
το ποσό των ευρώ στον ΚΑ 20.6279.001 “ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεσηδημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16) και τα οποία:
1. πληρούν ανελλιπώς το σύνολο των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2 της διακήρυξης
και
2. ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε εργασίες καθαριότητας δημοσίων κτιρίων, όπως θα
αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών
άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
(καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/11/2016 και ώρα 17:00)
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη, πλην των λοιπών δικαιολογητικών, είναι και η
υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους τρεις χιλιάδες, διακόσια είκοσι τρία ευρώ και
πενήντα λεπτά 3.223,50 €. Για την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι ειδικοί όροι που αναφέρονται
κατωτέρω:
1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικο - ασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητας τους.
2. Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα
επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ.
113/2014 (A' 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (A' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που
ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
3. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 1 ως ανωτέρω, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα
προβλεπόμενα στην περίπτωση γ ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (A' 115).
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες
παροχής υπηρεσιών λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,
τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης
ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παρ αβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,
γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β
του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τηνημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, δδ) εάν ο ζητούμενος μηχανολογικός
εξοπλισμός δεν διαθέτει από επίσημη Ελληνική αρχή τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης για
την εκτέλεση τον ζητούμενων εργασιών .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2825340327
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Έντυπα διαγωνισμού:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς


Facebook twitter youtube