^Κορυφή
 • Armeni Η Δημοτική ενότητα Αρμένων...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα: Καλύβες, Αρμένους, Νέο Χωριό, Στύλος, Ραμνή, Καρές, Μαχαιροί. Η μεγαλύτερη επιφάνεια του Δήμου, καλύπτεται από βοσκότοπους και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Κατά τους θερινούς μήνες, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους στις βραβευμένες παραλίες των Καλυβών, του Γλάρου, της Κυανής Ακτής και της Κεράς....
 • Vamos Η Δημοτική ενότητα Βάμου...
  ...περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα: Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Κάινας, Κεφαλά, Ξηροστερνίου, Πλάκας, Σελλίων, Καλαμίτσι Αλεξάνδρου και Κόκκινου Χωριού. Είναι ημιορεινή περιοχή με ποικιλόμορφο και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η τοπική δασώδης και θαμνώδης βλάστηση αλλά χαρακτηρίζεται και από την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της. Υπήρξε στο παρελθόν πρωτεόυσα του Δήμου καί φιλοξενεί το Κέντρο Υγείας και Δικαστήριο.
 • Georgioupolis Η δημοτική ενότητα Γεωργιούπολης..
  ... με βουνό και κάμπο, ποταμούς, λίμνη και θάλασσα, άγρια φύση και καλλιεργήσιμη γη. Τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, οικισμοί που διατηρούν το παραδοσιακό Κρητικό στοιχείο, αλλά και οικιστικές ζώνες με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, νυχτερινή ζωή, σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στόν τουρισμό.Μαθές, Καβρός, Κουρνάς, Κάστελλος, Φυλακή, Πάτημα, Δράμια, Εξώπολη και Καλαμίτσι Αμυγδάλου είναι τα χωριά της ενότητας αυτής.
 • Krionerida Η Δημοτική ενότητα Κρυονερίδας..
  ...αποτελείται από τις Βρύσες, την Μάζα, τον Αλίκαμπο, τον Εμπρόσνερο, τον Βαφέ και το Νίππος, ορεινά και ημιορεινά χωριά της ρίζας των Λευκών Ορέων. Τα χωριά αυτά χαρακτηρίζονται για τη φιλοξενία των κατοίκων τους, την διατήρηση της Κρητικής παράδοσης, ενώ κύρια ασχολία τους, είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Η Δ. ενότητα Κρυονερίδας, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της επαρχίας Αποκορώνου και συνορεύει την Δήμο Σφακίων από νότια.
 • Fres Η Δημοτική ενότητα Φρε...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα του Φρε, Μελιδονίου, Παιδοχωρίου, Πεμονίων και Τζιτζιφέ. Βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Το έδαφος είναι ημιορεινό, παράγει άριστο λάδι, κρασί και εξαίρετα κτηνοτροφικά προϊόντα. Υπάρχουν 4 παραδοσιακά τυροκομεία που αξιοποιούν το γάλα της περιοχής και παράγουν άριστη γραβιέρα, ανθότυρους και μυζήθρα. Δύο βιοτεχνίες με παραδοσιακά έπιπλα, και πέντε Ελαιουργεία δίνουν ζωή στον τόπο διατηρώντας την παράδοση.
 • Asi Gonia Η Αση Γωνιά ..
  ...είναι ένα ορεινό χωριό του Δήμου με μεγάλη ιστορία, χωριό κτηνοτρόφων με 700 κατοίκους περίπου, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς. Στην Αση Γωνιά γιορτάζει στις 23 Απριλίου ο Αγιος Γεώργιος ο Γαλατάς. Είναι η κεντρική εκκλησία στην πλατεία του χωριού και τη μέρα της γιορτής του Αγίου οι κτηνοτρόφοι κατεβάζουν τα πρόβατα από τα βουνά στην εκκλησία, τα αρμέγουν και μοιράζουν το γάλα στους παρευρισκόμενους. Σίγουρα μια πολύ ασυνήθιστη γιορτή.

Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας

1. Ο Δήμος Αποκορώνου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας “ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”, με προϋπολογισμό 49.600,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

2. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της Δημοτικής Διαδικτυακής πύλης apokoronas.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2825340307/2, email επικοινωνίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., αρμόδια για επικοινωνία: Ευαγγελία Καστρινάκη.

3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/7/2021 και ώρα 23:59. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 8/7/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ομάδα έργου που θα αποτελείται από: (α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κατηγορία οικοδομικών έργων ανεξαρτήτου τάξης ή στα νομαρχιακά μητρώα (εμπειροτέχνης) στην κατηγορία οικοδομικών έργων ανεξαρτήτου τάξης, (β) Μηχανικούς κατάλληλων ειδικοτήτων για την εκπόνηση των μελετών που περιγράφονται στην με αριθμό 19/2021 Τεχνική Μελέτη Προμήθειας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αποκορώνου, που να κατέχουν τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα όπως ορίζονται στο Π.Δ. 99/18 (ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018) καθώς και να έχουν δικαιώματα διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών σύμφωνα με τον νόμο ν. 4495/2017 και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ΦΕΚ 3136B– 31.07.2018.

5. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

7. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης με πιστώσεις του ΠΔΕ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αποκορώνου.

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αποκορώνου

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα ΕΔΩ.

Διευκρίνηση της 26/4/2021: Εκ παραδρομής στη Διακήρυξη της δημόσιας σύμβασης έχει γραφεί λάθος ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ, ο σωστός αριθμός του διαγωνισμού είναι 113968.

Ενημέρωση της 29/4/2021: Στα έγγραφα της σύμβασης (που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στον παραπάνω σύνδεσμο) έχει προστεθεί και έγγραφο συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν κατόπιν αιτημάτων οικονομικών φορέων στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Το έγγραφο έχει κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς και μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

More Articles...

 1. Περίληψη Διακήρυξης "Άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κατασκευών-κτιρίων (Χρήση 2021-2022)"
 2. Περίληψη Διακήρυξης "Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος του σχεδίου πόλεως"
 3. Περίληψη Διακήρυξης Εξεύρεση διαρροών και αποκατάσταση φθορών δημοτικής οδοποιίας που προέκυψαν από εργασίες αποκατάστασης ζημιών της υδροάρδευσης (Χρήση 2021)
 4. Περίληψη Διακηρυξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
 6. Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης
 7. Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 8. Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης
 9. Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΠΟΥΣ
 10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ 95122)


Facebook twitter youtube