^Κορυφή
 • Armeni Η Δημοτική ενότητα Αρμένων...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα: Καλύβες, Αρμένους, Νέο Χωριό, Στύλος, Ραμνή, Καρές, Μαχαιροί. Η μεγαλύτερη επιφάνεια του Δήμου, καλύπτεται από βοσκότοπους και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Κατά τους θερινούς μήνες, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους στις βραβευμένες παραλίες των Καλυβών, του Γλάρου, της Κυανής Ακτής και της Κεράς....
 • Vamos Η Δημοτική ενότητα Βάμου...
  ...περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα: Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Κάινας, Κεφαλά, Ξηροστερνίου, Πλάκας, Σελλίων, Καλαμίτσι Αλεξάνδρου και Κόκκινου Χωριού. Είναι ημιορεινή περιοχή με ποικιλόμορφο και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η τοπική δασώδης και θαμνώδης βλάστηση αλλά χαρακτηρίζεται και από την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της. Υπήρξε στο παρελθόν πρωτεόυσα του Δήμου καί φιλοξενεί το Κέντρο Υγείας και Δικαστήριο.
 • Georgioupolis Η δημοτική ενότητα Γεωργιούπολης..
  ... με βουνό και κάμπο, ποταμούς, λίμνη και θάλασσα, άγρια φύση και καλλιεργήσιμη γη. Τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, οικισμοί που διατηρούν το παραδοσιακό Κρητικό στοιχείο, αλλά και οικιστικές ζώνες με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, νυχτερινή ζωή, σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στόν τουρισμό.Μαθές, Καβρός, Κουρνάς, Κάστελλος, Φυλακή, Πάτημα, Δράμια, Εξώπολη και Καλαμίτσι Αμυγδάλου είναι τα χωριά της ενότητας αυτής.
 • Krionerida Η Δημοτική ενότητα Κρυονερίδας..
  ...αποτελείται από τις Βρύσες, την Μάζα, τον Αλίκαμπο, τον Εμπρόσνερο, τον Βαφέ και το Νίππος, ορεινά και ημιορεινά χωριά της ρίζας των Λευκών Ορέων. Τα χωριά αυτά χαρακτηρίζονται για τη φιλοξενία των κατοίκων τους, την διατήρηση της Κρητικής παράδοσης, ενώ κύρια ασχολία τους, είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Η Δ. ενότητα Κρυονερίδας, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της επαρχίας Αποκορώνου και συνορεύει την Δήμο Σφακίων από νότια.
 • Fres Η Δημοτική ενότητα Φρε...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα του Φρε, Μελιδονίου, Παιδοχωρίου, Πεμονίων και Τζιτζιφέ. Βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Το έδαφος είναι ημιορεινό, παράγει άριστο λάδι, κρασί και εξαίρετα κτηνοτροφικά προϊόντα. Υπάρχουν 4 παραδοσιακά τυροκομεία που αξιοποιούν το γάλα της περιοχής και παράγουν άριστη γραβιέρα, ανθότυρους και μυζήθρα. Δύο βιοτεχνίες με παραδοσιακά έπιπλα, και πέντε Ελαιουργεία δίνουν ζωή στον τόπο διατηρώντας την παράδοση.
 • Asi Gonia Η Αση Γωνιά ..
  ...είναι ένα ορεινό χωριό του Δήμου με μεγάλη ιστορία, χωριό κτηνοτρόφων με 700 κατοίκους περίπου, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς. Στην Αση Γωνιά γιορτάζει στις 23 Απριλίου ο Αγιος Γεώργιος ο Γαλατάς. Είναι η κεντρική εκκλησία στην πλατεία του χωριού και τη μέρα της γιορτής του Αγίου οι κτηνοτρόφοι κατεβάζουν τα πρόβατα από τα βουνά στην εκκλησία, τα αρμέγουν και μοιράζουν το γάλα στους παρευρισκόμενους. Σίγουρα μια πολύ ασυνήθιστη γιορτή.

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης

με τίτλο:“Γεωτεχνική Έρευνα και Εδαφομηχανική Αξιολόγηση Εδάφους Θεμελίωσης για την Συνέχεια Εκτέλεσης του έργου: ''Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής 2ο Υποέργο: Αντλιοστάσια, Φρεάτιο Φόρτισης, Δίκτυα Αγωγών Συλλογής και Αγωγός Τελικής Διάθεσης”

Ο Δήμος Αποκορώνου (Αναθέτουσα Αρχή) προτίθεται να προκηρύξει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (με αξιολόγηση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για τηνανάδειξη αναδόχου για την μελέτη με τίτλο “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ''ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ”, προϋπολογισμού 74.360,83€ (Εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η υπόψη σύμβαση θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό 25-7412.001 (ΣΑΤΑ) με τίτλο «Μελέτη Γεωτεχνικής έρευνας και Εδαφομηχανικής Αξιολόγησης Εδάφους Θεμελίωσης του έργου ''ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ"» ποσού «74.400,00 €» του Προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Αποκορώνου.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία που θα οριστεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αποκορώνου στο Δημαρχείο και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο, στο Δημαρχείο στις Βρύσες Αποκορώνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με Δ/νση: Βρύσες Αποκορώνου Χανίων, Τ.Κ. 73 007, στο ισόγειο, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρεται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού (άρθρα 98 και 99 του Ν. 4412/2016)

Οι προσφορές πουκατατίθενται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην προκήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Κανένας οικονομικός φορέας (υποψήφιος) δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναρτώνται από την Υπηρεσία μας στην διεύθυνση του διαδικτύου στην οποία θα διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης.

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί:

 1. Στο //www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page154.jspx?_afrLoop=2955770761704886#@?_afrLoop=2955770761704886&_adf.ctrl-state=vwx7uxq6y_118">Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr. Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με το ν.3861/2010 (Α΄112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.

 2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.apokoronas.gov.gr

 3. Στον Ελληνικό Τύπο (σε 3 εφημερίδες )

Ο Δήμος Αποκορώνου (Αναθέτουσα Αρχή) θα προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση (άρθρο 67) στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 53) από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η διακήρυξη του διαγωνισμού. Η διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης είναι η ακόλουθη: http://www.apokoronas.gov.gr/index.php/proclamations. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (σφραγισμένο και φέροντας αύξοντα αριθμό) θα χορηγηθεί μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι οικονομικοί φορείς που θα κάνουν λήψη (download) των υπόψη αρχείων, υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των ληφθέντων εγγράφων της προκήρυξης οφειλόμενη στον ενδιαφέροντα οικονομικό φορέα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η κατηγορία μελέτης είναι η -21- Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 59.968,41 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 74.360,83 (με Φ.Π.Α 24%).

Σύντομη περιγραφή μελέτης:

Το αντικείμενο της αναφερόμενης στο θέμα μελέτης που πρόκειται να δημοπρατηθεί, απαιτείται ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες γεωτεχνικές πληροφορίες ώστε σε επόμενο στάδιο να συνταχθούν οι γνωματεύσεις/ προτάσεις θεμελίωσης και στατικές μελέτες αντιστήριξης των αντλιοστασίων του έργου ''Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης περιοχής''. Ειδικότερα η προς ανάθεση μελέτη θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 1. Σύνταξη έκθεσης προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών. Αντικείμενο της υπόψη έκθεσης είναι ο πλήρης καθορισμός της αναγκαίας γεωτεχνικής έρευνας με βάση το τα στοιχεία του προς κατασκευή υδραυλικού έργου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα γεωλογικά – γεωτεχνικά στοιχεία της υπό μελέτη περιοχής.

 2. Εκτέλεση και επίβλεψη του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου. Καθώς στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν ο εκ των προτέρων ακριβής προσδιορισμός του προγράμματος ερευνών εκτιμήθηκε προσεγγιστικά ότι θα απαιτηθούν περί 60μ. γεωτρήσεις και οι αντίστοιχες επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές. Οι γεωτρήσεις καθώς και το βάθος αυτών θα κατανεμηθούν σε θέσεις θεμελίωσης των αντλιοστασίων που θα προσδιοριστούν στα πλαίσια σύνταξης της έκθεσης του προγράμματος των γεωτεχνικών ερευνών .

 3. Σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών. Στην εν λόγω έκθεση θα αξιολογηθούν και ερμηνευτούν τα στοιχεία της γεωτεχνικής έρευνας με στόχο τον καθορισμό του γεωτεχνικού προσομοιώματος στην περιοχή των υπό μελέτη αντλιοστασίων.

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται από υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα και παρουσία χαλαρών αμμωδών σχηματισμών. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τη ρευστοποίηση του εδάφους σε συνθήκες σεισμού. Κρίνεται επομένως σκόπιμο η αξιολόγηση των γεωτεχνικών συνθηκών να συμπεριλάβει τον υπολογισμό της απομείωσης της διατμητικής αντοχής του εδάφους σε σεισμικές συνθήκες από ειδικό επιστήμονα που αποδεδειγμένα έχει ασχοληθεί με ανακυκλικές φορτίσεις εδαφών. Η λεπτομερής προσέγγιση της σεισμικής συμπεριφοράς του εδάφους του έργου το οποίο είναι ευπαθές στο σεισμό κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν υπερδιαστασιολόγηση των απαιτούμενων μέτρων αντιμετώπισης ή υπερεκτίμηση της αντοχής του εδάφους η οποία θα καταστήσει το έργο επισφαλές.

Είμαστε στην διάθεση σας για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για την μελέτη.

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Κουκιανάκης


Facebook twitter youtube