Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας

1. Ο Δήμος Αποκορώνου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας “ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”, με προϋπολογισμό 49.600,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

2. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της Δημοτικής Διαδικτυακής πύλης apokoronas.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2825340307/2, email επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια για επικοινωνία: Ευαγγελία Καστρινάκη.

3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/7/2021 και ώρα 23:59. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 8/7/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ομάδα έργου που θα αποτελείται από: (α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κατηγορία οικοδομικών έργων ανεξαρτήτου τάξης ή στα νομαρχιακά μητρώα (εμπειροτέχνης) στην κατηγορία οικοδομικών έργων ανεξαρτήτου τάξης, (β) Μηχανικούς κατάλληλων ειδικοτήτων για την εκπόνηση των μελετών που περιγράφονται στην με αριθμό 19/2021 Τεχνική Μελέτη Προμήθειας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αποκορώνου, που να κατέχουν τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα όπως ορίζονται στο Π.Δ. 99/18 (ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018) καθώς και να έχουν δικαιώματα διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών σύμφωνα με τον νόμο ν. 4495/2017 και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ΦΕΚ 3136B– 31.07.2018.

5. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

7. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης με πιστώσεις του ΠΔΕ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αποκορώνου.