ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΜΟΥ, προϋπολογισμού 83.500 ευρώ”


Ο Δήμος Αποκορώνου, βάζοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών , ξεκινάει τις διαδικασίες υπογραφής σύμβασης από ανάδοχο εργολάβο για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΜΟΥ, προϋπολογισμού 83.200 ευρώ με Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.”.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν πέντε περίπου μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, αφορούν συντήρηση και επισκευή των φθορών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Βάμου του Δήμου Αποκορώνου και  συγκεκριμένα:
           Επιδιορθώσεις τοπικά σε τμήματα της ξύλινης κεραμοσκεπής.
Έλεγχος και αποκατάσταση φθορών και μικρορηγματώσεων σε επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά.
Αντικατάσταση και μικροεπισκευές πλακιδίων στους χώρους υγιεινής.
Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά στα σημεία παρέμβασης.
Επισκευές ξύλινων και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στους χώρους του  παιδικού.
Συνοδές εργασίες που θα κριθούν απαραίτητες ώστε να είναι εύρυθμη και με ασφάλεια η λειτουργία του παιδικού σταθμού (όπως η κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ κλπ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 67.338,71€, ο δε ΦΠΑ 24% θα βαρύνει τον Δήμο Αποκορώνου και ανέρχεται στο ποσό των 16.161,29€.
Η συνολική απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 83.500,00€ και το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25).
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του καθώς και τον Ν. 3463/2006 και τον Ν. 3852/2010 όσον αφορά τα αποφαινόμενα όργανα.
Όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, πραγματοποίησε  συνάντηση στον παιδικό σταθμό του Βάμου με γονείς,παιδαγωγούς και παρουσία της προϊσταμένης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, κας Καστρινάκη, προκειμένου ενόψει των εγγραφών για την νέα σχολική χρονιά να ενημερωθούν έγκαιρα για το έργο, τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και την  ανάγκη μεταφοράς των μαθητών και παιδαγωγών σε άλλη προσχολική μονάδα του Δήμου (όποια εξυπηρετεί περισσότερο τον κάθε γονέα) είτε για όσο διάστημα θα εκτελούνται οι εργασίες είτε και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά εάν το επιθυμούν, αναφέροντας ως δυνατότητα  και τη διαθεσιμότητα του βρεφικού/παιδικού σταθμού Καλυβών εάν αυτό είναι εφικτό από θέμα μετακίνησης των παιδιών. Ο παιδικός σταθμός του Βάμου θα επαναλειτουργήσει κανονικά μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης και επισκευής.
Τελειώνοντας, ο κύριος Κουκιανάκης ανέφερε ότι καταλαβαίνει την αναστάτωση των γονιών και των παιδαγωγών αλλά το έργο πρέπει άμεσα να εκτελεστεί, επισημαίνοντας  ότι κλείνουμε άλλη μια εκκρεμότητα από το 1985 (αδειοδοτώντας το κτίριο, χορηγώντας άδεια λειτουργίας στον παιδικό σταθμό και εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση). Για τη δημοτική αρχή ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.