ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ”


Υπογράφηκε σήμερα  στις δεκαπέντε (15) Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, στις Βρύσες,από τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τον Αντώνιο Περδικάκη του Γεωργίου  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2021-2022)», προϋπολογισμού 37.259,89 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, η μελέτη του παραπάνω έργου συντάχθηκε για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./13-4-1929 (ΦΕΚ 153Α/1929) και της εγκυκλίου 23/2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ και στα οποία δεν έχουν εφαρμοσθεί από τους ιδιοκτήτες τα μέτρα άρσης επικινδυνότητας, εντός των προβλεπόμενων χρόνων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, και τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων, είτε λόγω αδιαφορίας, είτε λόγω αγνώστων ιδιοκτητών.
Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες κατεδάφισης μεμονωμένων επικινδύνως ετοιμόρροπων δομικών στοιχείων κτισμάτων ή κατασκευών από διάφορα υλικά κατασκευής, χειρονακτικά ή με χρήση μηχανημάτων, εργασίες εφαρμογής άμεσων μέτρων ασφαλείας με τοποθέτηση ικριωμάτων ή αναρτημένων δαπέδων εργασίας, υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις δομικών στοιχείων, στερέωση ανοιγμάτων και σφράγιση με κόντρα πλακέ, καθαίρεση επιχρισμάτων, καθώς και κατεδάφιση ολόκληρων κτιρίων για την άρση της επικινδυνότητας κτισμάτων στα οποία δεν έχουν εφαρμοσθεί από τους ιδιοκτήτες τα μέτρα άρσης επικινδυνότητας εντός των προβλεπόμενων χρόνων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, και τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων, είτε λόγω αδιαφορίας είτε λόγω αγνώστων ιδιοκτητών.
Στο έργο περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επέμβαση που θα κληθεί ο Δήμος Αποκορώνου να εκτελέσει προκειμένου για να άρει την επικινδυνότητα οποιαδήποτε ετοιμόρροπου κτίσματος ή κατασκευής (τοιχείου,περιφραξηςκλπ)που θα προκύψει από οποιαδήποτε απρόσμενο λόγο ή θεομηνία.
Ακόμα, προβλέπονται φορτοεκφορτώσεις και αποκομιδή των προϊόντων κατεδαφίσεων προκειμένου να μείνει καθαρός ο χώρος μετά την επέμβαση. Σε τελική φάση προβλέπεται η κατασκευή τυχόν αναλημματικών τοίχων, επιχρισμάτων ή περιφράξεων σε εναπομένοντα τμήματα ιδιοκτησιών, για προστασία του χώρου καθώς και αποκατάσταση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
Επίσης εργασίες θα γίνονται και σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών απρόοπτων καταπτώσεων δομικών στοιχείων κτιρίων με/ή χωρίς Έκθεση Επικινδύνου από την υπηρεσία μας, για την απομάκρυνση από κοινόχρηστους χώρους και δρόμους δομικών υλικών, καθώς και για την απομάκρυνση των άκρως επικινδύνως ετοιμόρροπων στοιχείων για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οχημάτων και των όμορων ιδιοκτησιών, σε περίπτωση αδιαφορίας ή αγνώστων ιδιοκτητών.