ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 13 ΚΑΙ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,προϋπολογισμού 73.494,73 € με Φ.Π.Α.


    Υπεγράφη σήμερα, 30 Ιουλίου 2021, σύμβαση έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 13 ΚΑΙ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», προϋπολογισμού 73.494,73 € με Φ.Π.Α και χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης, μεταξύ του  Χαράλαμπου Κουκιανάκη, Δήμαρχου Αποκορώνου και του ανάδοχου εργολάβου Αθανάσιου Δραμηλαράκη του Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. - ΕΔΕ,

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2019 ο Δήμος Αποκορώνου χτυπήθηκε  από την καταιγίδα με την ονομασία «Χιόνη». Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με δημοσιευμένα επίσημα δεδομένα, ότι στους βροχομετρικούς σταθμούς Βρυσσών, Ασή Γωνιάς και Αγ. Πάντων, του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών στον Δήμο Αποκορώνου, έπεσε ύψος βροχής αντίστοιχα 358, 389 και 170 χιλιοστά.
Από την καταιγίδα προκλήθηκαν οι  ζημιές σε δημόσιες υποδομές :
Αφενός σε πολλά τμήματα του Δημοτικού και Αγροτικού Οδικού Δικτύου παρουσιάστηκαν φαινόμενα απόθεσης φερτών υλικών (χώματα, πέτρες, κλαδιά) στην επιφάνεια των οδών, σε διάφορες θέσεις συνέβησαν κατολισθήσεις πρανών και καταπτώσεις βράχων κλπ.
Αφετέρου προκλήθηκαν ζημιές στα Αντλιοστάσια και τις Δεξαμενές Υδροάρδευσης.
    1. Στο κτίριο του Αντλιοστασίου ύδρευσης στον οικισμό Αρμένων στην ΔΕ Αρμένων
    2. Στο κτίριο του αντλιοστασίου και της Δεξαμενής στην θέση «Γαλανές» στην ΔΕ Αρμένων
    3. Στο κτίριο του αντλιοστασίου και Δεξαμενή θέση «Πλατυβόλας» Σελιά
    4. Στο κτίριο του αντλιοστασίου και Δεξαμενή θέση Κούκουρος Πλάκας
    5. Στο κτίριο του αντλιοστασίου και Δεξαμενή θέση  Κοκκίνου Χωριού
Λόγω της καταιγίδας έχουν καταστραφεί οι μονώσεις, τα επιχρίσματα και τα δάπεδα των αντλιοστασίων και των δεξαμενών ύδρευσης και άρδευσης.
Προκειμένου ο Δήμος Αποκορώνου να αντιμετωπίσει τις καταστροφές από την  θεομηνία στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2019 αιτήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης την χορήγηση του ανωτέρω ποσού που ήταν αδέσμευτο  από εκπτώσεις προηγούμενης χρηματοδότησης (Καταιγίδα ¨Δαίδαλος” 26 Οκτωβρίου 2017 ).
Συνεχίζοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, δήλωσε ότι η παρούσα μελέτη προβλέπει εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης σε κτίρια Αντλιοστασίων και δεξαμενών Ύδρευσης στις Δημοτικές ενότητες Βάμου και Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου τα όποια υπέστησαν ζημιές κατά την περίοδο της θεομηνίας των 13 και 14 Φεβρουαρίου 2019.
Ειδικότερα οι επεμβάσεις αποκατάστασης Ζημιών που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :
- Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη
- Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών
- Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη (µε τη µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής)
- Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών (µε τη µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής)
- Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
- Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
- Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
- Γραµµικά στραγγιστήρια από τσιµεντοσωλήνες Φ400 µε περίβληµα γεωυφάσµατος.
- Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου
- Σκυροδέµατα µικρών έργων . Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 14.Σκυροδέµατα µικρών έργων . Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
- Καθαίρεση επιχρισµάτων
- Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
- Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων
- Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς
- Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.Με σπατουλάρισµα. Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
- Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Τελειώνοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, τόνισε ότι διεκδικούμε και πετυχαίνουμε χρηματοδοτήσεις σε όλους τους τομείς ευθύνης μας και για ολόκληρο το εύρος του Δήμου , ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρο Αρναουτάκη καθώς επίσης και τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την άριστη συνεργασία και την άμεση υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης.