ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Ενίσχυση Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Αποκορώνου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου 8556
Ο Δήμος Αποκορώνου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80, για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Αποκορώνου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων», προϋπολογισμού 50000,00€ με ΦΠΑ 23%.
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αποκορώνου για την ωρίμανση/υλοποίηση έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δήμο Αποκορώνου, 730 07 Βρύσες, μέχρι τις 5/6/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του δήμου (www.apokoronas.gov.gr).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της ΜΟΔ ΑΕ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2825340302, fax επικοινωνίας 2825051211, e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Θανάσης Καραθανάσης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Αποκορώνου.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (2.500€) με ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών και ενός μηνός από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αποκορώνου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι ΕΝΝΕΑ μήνες.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (MIS 465643).
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αποκορώνου.
22/5/2014
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Γρηγόρης Μαρκάκης

 

Το Τεύχος δημοπράτησης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο εδώ.