Άρθρα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 138/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Την 101/2014 (ΑΔΑ:6Ρ5ΒΩΨΤ-ΞΒΣ)Απόφαση Δημάρχου για “Ορισμός Αντιδημάρχων &
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων”.
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, συγκεκριμένων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην
χρηματικών ενταλμάτων, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω:
1. Αναθέτει στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νικολακάκη Νικόλαο την υπογραφή
όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση των θεμάτων μηχανογράφησης,
τηλεπικοινωνιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που του έχουν ανατεθεί με
την 101/2014 Απόφαση μου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ