Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Αποκόρωνα

Έλεγχο και προσωρινή παραλαβή του Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Αρμένων και Ασή Γωνιάς από την ΔΕΔΙΣΑ, πραγματοποίησε χθες 10/11/2014 ο Δήμαρχος Αποκορώνου κος Χαράλαμπος Κουκιανάκης, παρουσία κλιμακίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκόρωνα, της ΔΕΔΙΣΑ και του υπεύθυνου εργολάβου έργου.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 513.734,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, αφορά στην ουσιαστική διακοπή λειτουργίας και στην αποκατάσταση

των δύο χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στις θέσεις«Μοδάκια» της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων και «Σπηλιά» της Τοπικής Ενότητας Ασή Γωνιάς, οι οποίοι εξυπηρετούσαν το δήμο Αρμένων και την

κοινότητα Ασή Γωνιάς αντίστοιχα μέχρι το 2010.

Οι συγκεκριμένοι χώροι είχαν καταγραφεί από τις αρμόδιες επιτροπές και υπηρεσίες και αποτελούσαν, με πολλούς άλλους σε όλη την επικράτεια, απόδειξη ελλιπούς διαχείρισης οικιακών και άλλων αποβλήτων και αιτία επιβολής προστίμων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για το έργο συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), που

αποτελεί τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η οποία και

ανέλαβε την εκπόνηση των τεχνικών μελετών, τη λήψη των αναγκαίων

εγκρίσεων, τη δημοπράτηση και επίβλεψη της κατασκευής.

Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2015και το άμεσο αποτέλεσμα της δημιουργίας του έργου θα είναι :

Α) η ωφέλεια στην προστασία της υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής από την εξάλειψη των αέριων ρυπαντών που παράγονται από την αποσύνθεση των οργανικών αποβλήτων και την καύση των αποβλήτων

Β) στην προστασία των φυσικών πόρων, ιδίως του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, από την μόλυνση μέσω των διηθούμενου στραγγισμάτων που παράγονται από την αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων

Γ) στην προστασία της ποιότητας των παραγομένων αγροτικών προϊόντων, και έμμεσα της ανθρώπινης υγείας, λόγω της χωροθέτησης των ΧΑΔΑ στον πυρήνα

περιοχών με χρήση καθαρά αγροτική (γεωργικές δενδρώδεις καλλιέργειες και

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις),

Δ) στην προστασία των όμορων αγροτικών και δασικών εκτάσεων, αφού

μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς,

Ε) στην αναβάθμιση της αισθητικής αξίας του τοπίου μετά την αποκατάσταση

των ΧΑΔΑ.

Με Εκτίμηση

Γραφείο Τύπου

Δήμου Αποκόρωνα.                                                                                        ΒΡΥΣΕΣ 11 / 11 / 2014