ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ου ΔΣ 2015

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις18/12/2015, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

1ο Θέμα:

Έκφραση γνώμης επί των ΜΠΕ που βρίσκονται σε διαβούλευση από την Περιφέρεια Κρήτης:

α) ΜΠΕ Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Βρύσες – Ατσιπόπουλο

β) ΜΠΕ Δρόμου Αναβάθμισης ΒΟΑΚ στο τμήμα Λιμάνι Σούδας – Χανιά – Αεροδρόμιο

(εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – αναθεώρηση της ΖΟΕ Γεωργιούπολης

(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα:

Απευθείας αγορά του μοναδικού κατάλληλου ακινήτου για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των οικισμών Αλμυρίδας, Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου του Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα:

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

5ο Θέμα:

Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου έτους 2016

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

6ο Θέμα:

Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου έτους 2016 και ορισμός 2 μελών για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

7ο Θέμα:

Παραχώρηση της χρήσης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Δήμου Αποκορώνου στην Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με σκοπό τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων ελαιοτριβείων

(εισηγητής: Σταυρουλάκης Σταύρος)

8ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Αισθητική και Λειτουργική Ανάπλαση Οικισμού Ασή Γωνιάς”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Έργα Αγροτικής οδοποιΐας οικισμού Ασή Γωνιάς Δήμου Αποκορώνου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

10ο Θέμα:

Απόφαση επί της ενστάσεως αναδόχου και της κρίσης διευθύνουσας υπηρεσίας περί μείωσης αμοιβής αναδόχου για το έργο “Βελτίωση δικτύου ύδρευσης δήμου Βάμου” (ΕΣΠΑ)

(εισηγητής: Δήμαρχος)

11ο Θέμα:

Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ. Αριθ. 301/2015 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων

(εισηγητής: Δήμαρχος)

12ο Θέμα:

Ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία ωδείου σε χώρο του ΚΠΕ Βάμου (Κεφαλάς)

(εισηγητής: Σταυρουλάκης Σταύρος)

 

 

 

 

Mε εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αποστολάκης Ιωάννης