Τροποποίηση απόφασης για ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3 7 / 2 0 1 5
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου
αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
· Την 101/2014 (ΑΔΑ:6Ρ5ΒΩΨΤ-ΞΒΣ) Απόφαση του Δημάρχου για “Ορισμός Αντιδημάρχων &
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1. Την τροποποίηση της 101/2014 απόφασης Δημάρχου για “Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του” ως προς την παράγραφο Γα που αφορά τον Αντιδήμαρχο κ. Βοτζάκη Παύλο για
τις καθ΄ ύλην μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:
“Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών
Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης
των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο,
Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης
Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού,
Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων”
τις οποίες στο εξής θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 101/2014 προηγούμενη απόφαση (περί ορισμού Αντιδημάρχου),
όπως έχει.
2. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ