Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87 / Α΄), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4023/2011 «Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος» (ΦΕΚ 220 / Α΄).
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
  νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Φ.Ε.Κ. 57 / Α’).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 38/2015 «Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα» (ΦΕΚ 63 /Α΄ ).
 5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015" (ΦΕΚ 64/Α'/28-6-2015)
 6. Το αριθμ. 22046/ΕΓΚ.20/29-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη
  διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015».
 7. Την υπ` αριθ. 82399/30-06-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015».

Γνωστοποιούμε ότι Οι εκλογές του δημοψηφίσματος θα γίνουν την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από την ώρα 07:00 έως την ώρα 19:00 , όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 του Π.Δ.26/2012 στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ.82399/30-06-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.

Κατεβάστε το ολόκληρο πρόγραμμα από εδώ.