ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2015: Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου

2015-07-18
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν. 3852/2010.
2) Την 17/7/2015 προφορική δήλωση σε συνέχεια της από 14/04/2015
επιστολής παραίτησης από τη θέση του Αντιδημάρχου του Δημοτικού
Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Βοτζάκη Παύλου.
3) Τις υπ’ αριθ. 101/2014 & 37/2015 αποφάσεις Δημάρχου, περί ορισμού
Αντιδημάρχων Δήμου Αποκορώνου - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
την ανάγκη τροποποίησης τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποδέχεται την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ.
κ.Βοτζάκη Παύλο του Νικολάου από τη θέση του Αντιδημάρχου Αποκορώνου
και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των καθ’ ύλην και κατά τόπο
αρμοδιοτήτων του από17/07/2015.
Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 101/2014 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6Ρ5ΒΩΨΤ-
ΞΒΣ) με την αφαίρεση συνολικά της περίπτωσης Γ, που αφορά τον ορισμό ως
Αντιδημάρχου του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ.Βοτζάκη Παύλου.
Κατά τα λοιπά οι 101/2014 (ΑΔΑ: 6Ρ5ΒΩΨΤ-ΞΒΣ) & 37/2015 (ΑΔΑ:
67ΕΘΩΨΤ-ΘΡΓ) αποφάσεις μας εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων & στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ