ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Βρύσες, 26/08/2016
Αρ. Πρωτ.: 8922
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τρο ποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-
ου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α ́/11.5.2015)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 83/13-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Απο-
κορώνου με 11 ο θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2016».
6. Την υπ’ αριθμ. 6091/20-5-2016 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο
Αποκορώνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 21782/29-06-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης μίας (1) σύμβασης με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
στον Δήμο Αποκορώνου.
8. Το υπ’ αριθμ. 18222/01-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης προς τον Δήμο Αποκορώνου με θέμα την έγκριση πρόσληψης προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χα-
ρακτήρα.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2104/τ.Β’/09-07-2012) του Δήμου Απο-
κορώνου.
10. Την υπ’ αριθμ. 9811/15-9-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αποκορώνου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Σελίδα 1 από 8Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δήμου Αποκορώνου, με έδρα τις Βρύσες και ιστορική έδρα το Βάμο
Ν. Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση, έντυπο της Αίτησης, το Παράρτημα, Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας, Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος.