Περίληψη διακήρυξης μελέτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) β) τους όρους της διακήρυξης και το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ''ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ”και Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμού 59.968,41 € χωρίς Φ.Π.Α. (74.360,83 με Φ.Π.Α 24%)και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 52.146,44 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) τάξης πτυχίου Β’ και άνω και 7.821,97 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 

Η υπόψη σύμβαση θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 25-7412.001 (ΣΑΤΑ) με τίτλο «Μελέτη Γεωτεχνικής έρευνας και Εδαφομηχανικής Αξιολόγησης Εδάφους Θεμελίωσης του έργου ''ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ"» ποσού «74.400,00 €» του Προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Αποκορώνου.

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχήi : Δήμος Αποκορώνου

Οδός

:

Βρύσες Αποκορώνου Π.Ε. Χανίων

Ταχ.Κωδ.

:

73 007

Τηλ.

:

28253 40300, 2825340307

Telefax

:

28253 51211

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες

:

Ευαγγελία Καστρινάκη, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

Πρόσβαση στα έγγραφα:Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 30/11/2016 στην ιστοσελίδα http://www.apokoronas.gov.gr/index.php/proclamations πέραν του εντύπου οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται από τις 30/11/2016 μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα στα γραφεία (Δημαρχείο, Βρύσες Αποκορώνου) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αποκορώνου.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στις 15/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στον 1ο όροφο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αποκορώνου στις Βρύσες Αποκορώνου Ν. Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με Δ/νση: Βρύσες Αποκορώνου Χανίων, Τ.Κ. 73 007, στο ισόγειο, το αργότερο μέχρι την 15/12/2016 Πέμπτη και ώρα 10:00 (άρθρα 98 και 99 του Ν. 4412/2016)

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην προκήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Κανένας οικονομικός φορέας (υποψήφιος) δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναρτώνται από την Υπηρεσία μας στην διεύθυνση του διαδικτύου στην οποία θα διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους οικονομικούς φορείς. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους οικονομικούς φορείς ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί:

  1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr.

  2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.apokoronas.gov.gr

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα μήνες από τις 15/12/2016

Δικαιούμενοι συμμετοχής:Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) τάξης πτυχίου Β’ και άνω και πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

Έντυπα διαγωνισμού:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Διακήρυξη - παράρτημα Α

Διακήρυξη - υποδείγματα-διευκρινήσεις

Φάκελος Σύμβασης - υποφάκελος Α

Φάκελος Σύμβασης - τεύχος τεχνικών δεδομένων

Φάκελος Σύμβασης - τεύχος προεκτίμησης αμοιβής

Φάκελος Σύμβασης - συγγραφή υποχρεώσεων