Ανάρτηση πρακτικού επιτροπής κατάταξης ΣΟΧ 1/2017 για στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας δήμου Αποκορώνου

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του πρακτικού της επιτροπής κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2017 για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου. Σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης επιλέγονται οι κατωτέρω:

Για τη θέση με κωδικό 101: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.Δ.Τ. Ξ918514

Για τη θέση με κωδικό 102 (κατόπιν κληρώσεως λόγω ισοβαθμίας): ΜΙΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΛΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.Δ.Τ. ΑΒ331203

Οι πίνακες κατάταξης καθώς και το σύνολο του πρακτικού της επιτροπής είναι διαθέσιμα για κατέβασμα από ΕΔΩ.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (ήτοι από 17/3/2017). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.