Τροποποίηση της απόφασης για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων