ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του δήμου Αποκορωνου και των νομικών του προσώπων έτους 2017 προϋπολογισμού 73463,51 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 % ).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.986,01 €
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 1042,41 €
ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 1539,39€
ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 4428,04€
ΟΜΑΔΑ Ε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 2749,95€
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 1882,59€
ΟΜΑΔΑ Ζ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 1009,50€
ΟΜΑΔΑ Η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.347,80
ΟΜΑΔΑ Θ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 1531,25 €
ΟΜΑΔΑ Ι : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 699,36€
ΟΜΑΔΑ ΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 2094,56€
ΟΜΑΔΑ ΙΒ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 397,30 €
ΟΜΑΔΑ ΙΓ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 14696,28 €
ΟΜΑΔΑ ΙΔ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 14665,73 €
OΜΑΔΑ ΙΕ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 15737,01 €
ΟΜΑΔΑ ΙΣΤ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 6656,32

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά κατόπιν εντολών προμήθειας από το Δήμο με προσδιορισμό ειδών και ποσοτήτων . Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της η μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Δικαιούμενοι συμμετοχής . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία τροφίμων και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Υποδιαίρεση σε τμήματα: οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας»

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 02 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βρύσες Αποκορώνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Χρόνος ισχύος προσφορών: :Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 3 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ κωδικούς 10-6634.001, 20-6635.004 και 15-6634.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 31/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α -557 Α-558 Α- 559 και τους κωδικούς του Νομικού Προσώπου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου Κ.Α. 10-6635.001, Κ.Α. 10-6473.001, με την υπ’ αριθ. 17/2017 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορωνου με ΠΑΥ Α-7/ Α-27/ Α-28 .

Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.