Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: €13.095.249,51 (αρχική ένταξη) | €25.633.077,56 (2η τροποποίηση)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/10/2014 - 31/12/2023

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στη συλλογή των αστικών υγρών λυμάτων από τους οικισμούς Γεωργιούπολη, Καβρός, Βρύσες, Μουρί-Κάβαλλος και την παραλιακή τουριστική ζώνη του κόλπου Αλμυρού. Τα υγρά λύματα θα οδηγούνται μέσω του δικτύου αγωγών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και κατόπιν τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή.
Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος με ταυτόχρονη νιτροποίηση/απονιτροποίηση, ενώ στην μονάδα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, δυναμικότητας 19.286 ι.κ. (πληθυσμός αιχμής), περιλαμβάνονται: φρεάτιο άφιξης, μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας (εσχάρωση, εξάμμωση-λιποσυλλογή, ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης, μετρητής παροχής), μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με 2 ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας (και πρόβλεψη για 2 μελλοντικές) με δεξαμενές επιλογής βακτηριδίων, οξειδωτικές τάφρους και δεξαμενές καθίζησης, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, μονάδα επεξεργασίας λάσπης με φυγοκέντριση και προσθήκη ασβέστη.
Το δίκτυο κλειστών κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και συλλεκτήριων αγωγών διέρχεται από υφιστάμενη οδοποιία, με συνολικό μήκος αγωγών 41816μ. και κατανομή 19290μ. αγωγών βαρύτητας PVC διατομών από 200-500mm και 22526μ. αγωγών καταθλιπτικών PE διατομών από 110-315mm (περιλαμβανομένων των φρεατίων).
Για την εξυπηρέτηση του δικτύου προβλέπονται 10 κεντρικά αντλιοστάσια Α1, Α2, Α6, Α7, Α8, Α9, A10, Α11, Α14, Α16.
Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε φρεάτιο φόρτισης και μέσω υποθαλάσσιου αγωγού τελικής διάθεσης PE διατομών από 279-450mm συνολικού μήκους 1205μ. από το φρεάτιο φόρτισης στη θάλασσα.
Πέραν του παραπάνω φυσικού αντικειμένου, που είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, το φυσικό αντικείμενο των ιδιωτικών συνδέσεων κατοικιών, καταστημάτων και άλλων, που περιλαμβάνεται, χρηματοδοτείται από πόρους του δήμου Αποκορώνου.

Η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000350, αφορά στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, προκειμένου να επικαιροποιηθεί στην τρέχουσα εξέλιξη του έργου (Διάλυση εργολαβίας Υ/Ε2 δικτύων και προσθήκη νέου Υ/Ε5 κατασκευής υπολειπόμενων δικτύων διαλυθείσας εργολαβίας).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός είναι κατά κύριο λόγο οι μόνιμοι και οι εποχιακοί κάτοικοι (είτε πρόκειται για διανυκτερεύοντες είτε για παρουσίες) της περιοχής που θα εξυπηρετήσει το έργο. Η περιοχή που εξυπηρετείται από την προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τον οικισμό της Γεωργιούπολης, και τους οικισμούς Καβρού, Βρυσών, Μουρί-Κάβαλλος, όπου ο πραγματικός πληθυσμός μετράται σε 4334 (Απογραφή 2011). Το έργο καλύπτει και την τουριστική ζώνη του κόλπου Αλμυρού, εκατέρωθεν του BOAK, στην οποία υπάρχει σημαντικός αριθμός τουριστικών μονάδων με συνολικό αριθμό κλινών (περιλαμβανομένων και εντός των οικισμών βάσει των στοιχείων ΕΟΤ 2015) 8690. Στα παραπάνω προστίθεται και ικανός αριθμός (περίπου 65) επιχειρήσεων εστίασης (καφενεία, εστιατόρια, κλπ.), οι οποίες λειτουργούν σχεδόν σε ετήσια βάση, και που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο επισκέπτες-παρουσίες στην περιοχή που εξυπηρετεί το έργο. Ο μεγαλύτερος όγκος των επιχειρήσεων αυτών βρίσκονται στη περιοχή της λίμνης Κουρνά, εντός των πολεοδομικών σχεδίων Γεωργιούπολης και Καβρού και εντός του οικισμού Βρυσών.