ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.830.770 €

Ο Δήμος Αποκορώνου υπέβαλε στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας “Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης” πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο “ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ” η οποία αποτελείται από τέσσερα (4) υποέργα και έχει συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.830.770 ευρώ. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης αναλύοντας την πρόταση ανέφερε:

Ύδρευση ανατολικού τμήματος δημοτικής ενότητας Βάμου

  • Η ύδρευση ολόκληρης της δημοτικής ενότητας Βάμου γίνεται με αξιοποίηση των πηγών Αρμένων, από τις οποίες επίσης υδρεύονται οι οικισμοί Καλυβών (σημαντική τουριστική περιοχή στο δυτικό Αποκόρωνα), Αρμένων και Νιου Χωριού της δημοτικής ενότητας Αρμένων ενώ παράλληλα αρδεύεται η πεδινή ζώνη του ποταμού Κοιλιάρη (πέριξ των παραπάνω οικισμών). Ήδη η παραπάνω αξιοποίηση των πηγών δεν δύναται να καλύψει μελλοντικά τη δημοτική ενότητα Βάμου (λαμβάνοντας υπόψη τον τουριστικό και οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής), ήδη την καλύπτει προβληματικά ιδίως κατά τη θερινή περίοδο που παρατηρούνται και οι μεγαλύτερες απαιτήσεις σε πόσιμο νερό. Λόγω των ειδικών υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής των πηγών δεν είναι δυνατή η αύξηση της θερινής παροχής νερού ύδρευσης η δε ανόρυξη υδρογεωτρήσεων θα οδηγούσε σε είσοδο θαλασσινού νερού στον υδροφορέα. Αντίθετα στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βρυσών του δήμου, λειτουργεί με άδεια αριθμός γεωτρήσεων, των οποίων η συνολική παροχή επαρκεί για την ύδρευση του οικισμού Βρυσών και πέριξ αυτού ενώ υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα νερού. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή βαρυτικών και καταθλιπτικών δικτύων μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού συνολικού μήκους 8859 μέτρων από την περιοχή των Βρυσών προς την περιοχή του οικισμού Βάμου, μετά της κατασκευής δύο (2) νέων αντλιοστασίων, της προμήθειας και τοποθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού στα δύο (2) νέα αντλιοστάσια αλλά και σε τρίτο που είναι ήδη κατασκευασμένο και των έργων εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης του νέου δικτύου με υφιστάμενη δεξαμενή (υψηλή Βάμου). Σκοπός της πράξης είναι η αξιοποίηση του διαθέσιμου πλεονάσματος πόσιμου νερού της περιοχής των Βρυσών έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι πηγές Αρμένων.
  • Συνολικό μήκος βαρυτικών αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης (μελέτης) :    4790 μέτρα.
  • Συνολικό μήκος καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης (μελέτης) :    3213 μέτρα.
  • Συνολικό μήκος αγωγών διανομής νερού ύδρευσης (μελέτης) :            856 μέτρα.
  • Συνολικός αριθμός νέων αντλιοστασίων (μελέτης) :                2.
  • Πλήρης μηχανολογικός εξοπλισμός αντλιοστασίων (αριθμός) :            3.

Ύδρευση παραλιακής – τουριστικής περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό

  • Η ύδρευση της παραλιακής – τουριστικής περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό της δημοτικής ενότητας Γεωργιουπόλεως, γίνεται σήμερα με άντληση νερού από τη λίμνη Κουρνά και τις πηγές Αργυρούπολης και συμπληρωματικά από το ταχυδιυλιστήριο του ΟΑΚ στην περιοχή των Δραμίων της δημοτικής ενότητας Γεωργιουπόλεως. Στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Μάζας και Φονέ, νοτιοδυτικά της περιοχής – στόχου της πράξης, έχει γίνει ανόρυξη και αδειοδότηση μίας γεώτρησης (περιοχή Μάζας), χωρίς αξιοποίηση ακόμη των διαθέσιμων υδάτων ενώ προγραμματίζεται από το δήμο σύντομα η ανόρυξη και αδειοδότηση μίας επιπλέον υδρογεώτρησης. Επίσης σε υφιστάμενη δεξαμενή πλησίον του οικισμού Μάζας, μεταφέρεται πλεονασματικός όγκος νερού από γεωτρήσεις της περιοχής του οικισμού Βρυσών, μικρό μέρος του οποίου αξιοποιείται για την ύδρευση των οικισμών Μάζας, Χάμπαθας και Φονέ. Οι παραπάνω διαθέσιμοι όγκοι νερού μεταφέρονται στην πρόσφατα κατασκευασμένη δεξαμενή χωρητικότητας 1000 κ.μ. στην περιοχή Αλμυρού (πλησίον του οικισμού Γεωργιούπολης) και από εκεί με το υφιστάμενο δίκτυο, αλλά και νέο δίκτυο που έχει μελετήσει και θα κατασκευάσει ο δήμος, τροφοδοτείται το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Γεωργιούπολης. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή νέων δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού ύδρευσης συνολικού μήκους 9328 μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της ύδρευσης στην παραλιακή τουριστική – αστική περιοχή από τον οικισμό Γεωργιούπολης έως και τον οικισμό Καβρό μέσω της αξιοποίησης του σημαντικού πλεονάσματος νερού από τις γεωτρήσεις της περιοχής από τον οικισμό Μάζας έως τον οικισμό Φονέ σε συνδυασμό με τα πρόσφατα κατασκευασμένα αλλά και τα προγραμματισμένα από το δήμο έργα ύδρευσης, με παράλληλη μείωση έως μηδενισμό των αντλούμενων ποσοτήτων νερού από την περιβαλλοντικά ευαίσθητη λίμνη Κουρνά.
  • Συνολικό μήκος αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης (μελέτης) :    2415 μέτρα.
  • Συνολικό μήκος αγωγών διανομής νερού ύδρευσης (μελέτης) :        6913 μέτρα.

Τελειώνοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα έργα πετυχαίνουν δύο (2) στόχους, εξασφαλίζουν επαρκή ποσότητα και ποιότητα νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, ανακουφίζουν τις πηγές Αρμένων και μηδενίζουν την αντλούμενη ποσότητα νερού από την περιβαλλοντικά ευαίσθητη Λίμνη Κουρνά αναβαθμίζοντας εν γένει το περιβάλλον.