ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ « Α Π Ο Κ Α Τ Α Τ Α Σ Η Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν ΥΔ Ρ Ο Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ » με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση