Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ»

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

O Δήμος Αποκορώνου, προτίθεται να προβεί στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, (αρ. Μελέτης 20/2018 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αποκορώνου) εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην Α1 τάξη και άνω για κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ»

Όπως περιγράφεται στην 20/2018 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αποκορώνου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (CPV: 45231110-9 – Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών, NUTS: EL434) με το παρόν έργο προβλέπεται η αποκατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και άρδευσης PVC μετά από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 χωρίς περαιτέρω εργασίες εκσυγχρονισμού, επέκτασης τροποποίησης  ή βελτίωσης του δικτύου.  Το παρόν έργο αναμένεται να εξασφαλίσει την λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης η αποκατάσταση της οποίας κρίνεται επείγουσα μετά τις πρόσφατες καταστροφές.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αποκορώνου.
Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Ο Δήμαρχος


Χαράλαμπος Κουκιανάκης