ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Έγκριση μελέτης για επέκταση Μουσείου Γαβαλοχωρίου)

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ύστερα από το 2652/26-03-2019 σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος Αποκορώνου, με την 85530/ 10.04.2019 απόφαση από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ- ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝKAI ΕΡΓΩΝ

εγκρίθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης µε αρ. Πρωτ.65665/25.05.2015 (ΑΔΑ Ω73Τ7ΛΚ-3Ν0) ως προς τη δηµιουργία 1 νέου υποέργου, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» και Κ.Α. 2010ΕΠ40200009 της ΣΑΕΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης αναλυτικά ως εξής :

Υποέργο (νέο): «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» ποσού 24.800,00 €.

Φορέας Υλοποίησης ορίζεται: ∆. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

Προϊσταµένη Αρχή ορίζεται: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.