ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους ΕΔΩ.