ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτική συνεδρίαση στις, 27/09/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία ΣΜΑ (εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα: Ενημέρωση επί του αιτήματος των "ΤΑΛΩΣ RXPESS A.E." & κ. Παύλου Βοτζάκη με εισερχόμενο αρ. πρωτ. 9223/ 16-09-2019 και θέμα: “Κυκλοφορία Τουριστικών Τρένων” (εισηγητής: Δήμαρχος/ Νικολούδης Εμμανούηλ)

3ο Θέμα: Μίσθωση ακινήτου στον Φρε στην θέση “Λουτρό” (εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ/ Νικολούδης Εμμανουήλ)

4ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για κατεπείγον ανάθεση για μισθώματα απορριμματοφόρων” (εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

5ο Θέμα: Έγκριση 3ης τροποποίησης εγχειριδίου διαδικασιών διαχειριστικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα: «Έγκριση από Δ.Σ. του 3ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950125. (εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα: «Έγκριση από Δ.Σ. του 3ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ BΑΜΟΣ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950351. (εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο Θέμα: «Έγκριση από Δ.Σ. του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΑ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950274. (εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο Θέμα: «Έγκριση από Δ.Σ. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» του  Μέτρου 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 186745» (εισηγητής: Δήμαρχος)

10ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: “Οριστική Αποκατάσταση Ζημιών Αγροτικής Οδοποιΐας Δήμου Αποκορώνου (εισηγητής: Δήμαρχος)

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των εργαζομένων του Δήμου (συμβασιούχων - παρατασιούχων) (εισηγητής: Δήμαρχος)

12ο Θέμα: Ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ (εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)