Τροποποίηση της υπ’ αρ. 114/2019 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων