ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Οι παραγωγοί  που ζημιωθήκαν από την ΠΥΡΚΑΓΙΑ   στις    23-7-2018      στις  αγροτικές περιοχές  των Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, Βρυσών, Μάζης και Νίπους καλούνται να υποβάλουν Οριστικές Δηλώσεις Ζημιάς προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κ.Ο.Ε. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2018 και αν κριθούν δικαιούχοι, να ενισχυθούν για την ζημιά που υπέστησαν.

Οι Δηλώσεις Ζημιάς υποβάλλονται στους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου και συγκεκριμένα για τις Τ.Κ. ΒΡΥΣΕΣ- ΝΙΠΟΣ- ΜΑΖΑ στο ΚΕΠ Καλυβών και για την Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   στο ΚΕΠ Γεωργιουπόλεως  έως τις 17 Μαρτίου 2020. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής  δεν αποδέχεται δηλώσεις.

Δήλωση μπορούν να υποβάλουν  παραγωγοί που έχουν γεννηθεί από το 1948 και μετά  και  έχουν εξοφλήσει  τα ασφάλιστρα υπέρ ΕΛΓΑ για το 2018  μέχρι τις 17-03-2020.

Οι παραγωγοί πρέπει  να προσκομίσουν στον ανταποκριτή :
● Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017
● Ε3 φορολογικού έτους 2017 -όσοι υποβάλουν
● Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ ή Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ανταποκριτής  ΟΓΑ) -όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
● Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας
● Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού
● Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης  ( νέοι αγρότες ).

● Όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε αμπελώνα να προσκομίσουν  Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Δήλωση Συγκομιδής του 2018 από ΔΑΟΚ.
● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να προσκομίσουν Ε9 2018 ή μισθωτήρια , άδειες αν υπάρχουν και Μητρώο Κτην/κής Εκμετάλλευσης.
● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε αποθηκευμένα προϊόντα από αγορά, να προσκομίσουν πρωτότυπα παραστατικά ( τιμολόγια ) προγενέστερα της ζημιάς.

Πληρ: ΚΕΠ ΚΑΛΥΒΩΝ τηλ 2825340504 – ΚΕΠ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2825340721