ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3921/2020)

Ο Δήμος Αποκορώνου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αποκορώνου”, προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 93007

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών και χώρων παιχνιδιού για τον Δήμου Αποκορώνου. Στον εν λόγω εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση δαπέδων και περιφράξεων. Περιλαμβάνονται όλες τις προμήθειες και εργασίες που τις συνοδεύουν, οι οποίες αφορούν την πλήρη εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση εννέα παιδικών χαρών του Δήμου Αποκορώνου. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών εξοπλισμού για τον υφιστάμενο εξοπλισμό και οργάνων των παιδικών χαρών. Τέλος θα εκπονηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των οργάνων, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου, ώστε έπειτα της αποπεράτωσης του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης να ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση των παιδικών χαρών.

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 16/6/2020.

Κωδικός CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 37535200-9 “Εξοπλισμός παιδικής χαράς”, 43325000-7 “Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς”.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 241.935,48 €, ΦΠΑ : 58.064,52 €). Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους δεν μπορούν να υπερβούν το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. ΣΑΕ 055, αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010) και ο Δήμος Αποκορώνου από Πιστώσεις ΣΑΤΑ. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 61-7135.002 και 15-7135.003 σχετικές πιστώσεις, 213000€ και 87000€ αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό

2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

3) Λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄ αριθμ. 3921/2020 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄ αριθμ. 3921/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής: Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 αντίστοιχα της υπ΄ αριθμ. 3921/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

• Εγγυητική Συμμετοχής: ποσού τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα (4.830,00) Eυρώ.

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/6/2020 και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21/7/2020 και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 27/7/2020 και από ώρα 09:00.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία: Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

 

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Χαράλαμπος Κουκιανάκης