Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων ΣΟΧ 3/2020

Εκδόθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2020 (οικ. 6295/24-08-2020) Ανακοίνωσης του Δήμου Αποκορώνου σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Αποκορώνου.

Επισημαίνεται ότι :  Κατά των πινάκων προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση  για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τους εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση τους -  ήτοι από 04/9/2020 έως και 7/9/2020 -  και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50175/7-8-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3324/τ.Β’/7-8-2020) και θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη, εκ του νόμου, διαδικασία.

 

Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόν... by Δήμος Αποκορώνου