Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου θα συνεδριάσει δια περιφοράς την Τρίτη 08/09/2020, με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 18:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού για προμήθεια μασκών
  2. ΘΕΜΑ 2ο: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας
  3. ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση της 100/2020 (ΑΔΑ:ΩΣΟΖΩΨΤ-ΣΞΖ) απόφασης του ΔΣ και λήψη νέας για αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού του 2020 προκειμένου να ενταχθεί η προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση Συμπληρωματικών μονάδων Επεξεργασίας και Δοκιμαστική Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Καλυβών” και η υπηρεσία με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος για την εγκατάσταση των συμπληρωματικών μονάδων επεξεργασίας και για τη δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Καλυβών”
  4. ΘΕΜΑ 4ο:  Τροποποίηση της με ημερ. 27-4-2020 και ΑΔΑΜ:20SYMV006642710 Προγραμματικής Σύμβασης  του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ του “Δήμου Αποκορώνου” και του “ΟΑΚ Α.Ε.” για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ύδρευση Αστικής- Τουριστικής περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό και του Ανατολικού Τμήματος ΔΕ Βάμου Δήμου Αποκορώνου» που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» λόγω διάσπαση υποέργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ”
  5. ΘΕΜΑ 5ο: Ανανέωση Άδειας Λαϊκής Βαρδάκης Ιωσήφ
  6. ΘΕΜΑ 6ο: Ανανέωση Άδειας Λαϊκής Μαραγκουδάκης Γεώργιος