“ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101, Ειδικότητα : ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας)” και “ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ”