ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

4. Την υπ' αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700  εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»”.

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος του σχεδίου πόλεως» προϋπολογισμού 302.588,88 €  ευρώ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Γνωστοποιούμε ότι στο γραφείο της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας (Βρύσες Χανίων - 1ος όροφος) την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:30 π.μ θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος του σχεδίου πόλεως»

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου του Δήμου Αποκορώνου (Βρύσες Χανίων).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ. Υ. Δ. Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

Πολιτικός Μηχ/κός