ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”

    Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 και σε συνέχεια ανάρτησης των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπαση για προσωρινή κάλυψη αναγκών στον Δήμο Αποκορώνου από 4 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 42 του ν.4674/2020, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο. Σχετική η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 660 /οικ. 22308/4.12.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΓ).
    Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον Δήμο Αποκορώνου και κατόπιν αξιολόγησής τους, από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.

Συγκεκριμένα οι κενές  θέσεις για τον Δήμο Αποκορώνου είναι οι εξής:
(2) ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό
(2) ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ Γεωργιούπολης-ΚΕΠ Βάμου)
(1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
(1) ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού
(4) ΔΕ Διοικητικού
(1) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
(2) ΥΕ Εργατών Συνεργείων
(1) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας