Περίληψη διακήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Βρύσες, 11/03/2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4228

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αποκορώνου της  Περιφερειακής  ενότητας  Χανίων  Κος  Γρηγόρης  Μαρκάκης   διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό   με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ   ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ» για τις ανάγκες του Δήμου Αποκορώνου , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αποκορώνου. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ιδίους πόρους του Δήμου Αποκορώνου.
    Ο διαγωνισμός θα γίνει στις εικοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Αποκορώνου, Δημαρχείο Αποκορώνου Βρύσες Χανίων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
    Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις εταιρειών και συνεταιρισμοί, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης.
    Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ήτοι στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα  εννιά  ευρώ  και  εικοσιπέντε  λεπτών  (1499,25 €).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σ’ όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία, του τρόπου κτήσης τους, και να παραλάβουν σειρά εντύπων τευχών για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη του Διαγωνισμού, και κατά τις εργάσιμες ώρες στα γραφεία του Δήμου Αποκορώνου στον οικισμό Βρύσες Χανίων, τηλέφωνο 2825340301, fax 2825040304, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,  Λίβα Φλώρα  .Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν  τη δαπάνη αναπαραγωγής της  διακήρυξης  που ανέρχεται  στα 5 ευρώ στο ταμείο του Δήμου .


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΜΑΡΚΑΚΗΣ