ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Σύγχρονες και ασφαλείς έντεκα (11) παιδικές χαρές για τους μικρούς Αποκορωνιώτες και τις οικογένειές τους στον Δήμο Αποκορώνου”


Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκίνησαν οι εργασίες της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αποκορώνου»  προϋπολογισμού 290.421,02€ με Φ.Π.Α, μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του αναδόχου   Πολυμίλη Κωνσταντίνου του Ιωσήφ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και ίδιους πόρους του Δήμου Αποκορώνου .
Το αντικείμενο της  σύμβασης αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε ήδη υπάρχουσες παιδικές χαρές Δήμου Αποκορώνου. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του συνόλου των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη εγκατάσταση των δαπέδων και των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες που προβλέπονται ώστε μετά από την αποπεράτωση αυτών, οι χώροι που φιλοξενούν τις παιδικές χαρές να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
Ειδικότερα η  προμήθεια σκοπεύει στην βελτίωση, αναβάθμιση εννιά παιδικών χαρών του Δήμου Αποκορώνου, με σκοπό να γίνουν κατάλληλες για χρήση και εν συνεχεία να πιστοποιηθούν και να αδειοδοτηθούν, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.
Βασικός στόχος των παρεμβάσεων που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης είναι η αναβάθμιση και η λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, μέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, αστικός εξοπλισμός κ.λπ.) αλλά και της τοποθέτησης νέου (συμπεριλαμβανομένων οργάνων παιδικής χαράς), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο σχεδιασμός της εκάστοτε Παιδικής Χαράς θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων που ισχύουν για την πιστοποίησή της και αφετέρου η κατάλληλη σχεδίαση της Παιδικής Χαράς να έχει ως στόχο την βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και την δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς.

Όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, διεκδικούμε και πετυχαίνουμε χρηματοδοτήσεις με βασικό μας μέλημα την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου μας σε όλους τους τομείς. Οι μικροί μας Αποκορωνιώτες και οι οικογένειές τους αποκτούν τη δυνατότητα για ασφαλές υπαίθριο παιχνίδι.
Ακόμα, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, ανέφερε ότι με ξεχωριστές συμβάσεις  έχει δρομολογηθεί  η αναβάθμιση ακόμα δύο  παιδικών χαρών . Στόχος μας είναι μόλις τελειώσει η αναβάθμιση των πρώτων έντεκα (11) παιδικών χαρών σε δεύτερη φάση να αποκτήσουν όλα τα χωριά του Δήμου μας ασφαλείς χώρους αναψυχής και παιχνιδιού.