Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αποκορώνου

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα ΕΔΩ.

Διευκρίνηση της 26/4/2021: Εκ παραδρομής στη Διακήρυξη της δημόσιας σύμβασης έχει γραφεί λάθος ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ, ο σωστός αριθμός του διαγωνισμού είναι 113968.

Ενημέρωση της 29/4/2021: Στα έγγραφα της σύμβασης (που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στον παραπάνω σύνδεσμο) έχει προστεθεί και έγγραφο συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν κατόπιν αιτημάτων οικονομικών φορέων στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Το έγγραφο έχει κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς και μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.