Άρθρα

http://apokoronas.gov.gr/custom-college-essay-service

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Έχοντας υπόψη:

  • 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.
  • 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες
  • 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 με την οποία προστέθηκε περίπτωση και στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 η οποία έχει ως εξής: «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
  • 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
  • 5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 164/2004
  • 6. Την υπ΄αριθ,. 51/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΨΤ-Λ39) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.
  • 7. Την αριθμ. 627/7-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΟΡ1Θ-ΦΜΔ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί έγκρισης νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης.
  • 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων και επιγουσών πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού & Ύδρευσης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση academic ghostwriter