Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις

Accordion Image

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: €198.251,00 (αρχική ένταξη) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/01/2023 - 31/12/2025 ΔΡΑΣΗ: Κέντρα Κοινότητας (συνεχιζόμενες δομές) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Κρήτης ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Αποκορώνου έχει προχωρήσει στη σύσταση και λειτουργία δομής Κέντρου Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών, και ειδικότερα των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου είτε αυτά είναι τοπικά είτε αυτά είναι εθνικά ή ευρωπαϊκά. Το Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.) του Δήμου Αποκορώνου, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή-Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα-κατοίκους του δήμου Αποκορώνου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα, κοινωφελείς επιχειρήσεις, κλπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κ.Κ. έχει ήδη στελεχωθεί με προσωπικό με σχέδη εργασίας ΙΔΟΧ, θα στελεχωθεί και με πρόσθετο προσωπικό για την κάλυψη στοχευμένων αναγκών, λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες, και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Αποκορώνου αλλά και του γειτονικού δήμου Σφακίων που δεν έχει Κ.Κ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Το Κέντρο Κοινότητας στοχεύει στην εξυπηρέτηση του γενικού πληθυσμού του Δήμου Αποκορώνου. Ειδικότερα στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ομάδων του Δήμου που έχουν δυσκολία, κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης, πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά, σε άτομα που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και βλέπουν μέρα με τη μέρα το επίπεδο διαβίωσής τους να φθίνει. Η δράση του Κέντρου Κοινότητας απευθύνεται και σε ειδικότερες ομάδες στόχου του Δήμου που βιώνουν φαινόμενα απόλυτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από τη δράση του το Κέντρο Κοινότητας στοχεύει να εξασφαλίσει: -Πρόσβαση στην πληροφόρηση όλων των κατοίκων, αλλά και εκείνων των ομάδων που διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η επικοινωνία των μελών τους με το στελεχιακό δυναμικό του Κέντρου Κοινότητας θα τους οδηγήσει πιο κοντά στις υπηρεσίες που έχουν σχεδιασθεί και χρηματοδοτούνται, για την αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων. -Στήριξη στις διαδικασίες πρόσβασης–ένταξης, σε παρεχόμενες υπηρεσίες, κοινωνικά αγαθά και προγράμματα, που υφίστανται, αλλά συχνά λόγω σύνθετων διαδικασιών ή λόγω έλλειψης δεξιοτήτων από τους δυνητικά ωφελούμενους δεν διασφαλίζεται η προσπελασιμότητά τους. -Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγικών φορέων, των ίδιων των ωφελούμενων, καταπολέμηση στερεοτύπων, ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων του Δήμου σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. -Διασύνδεση φορέων και υπηρεσιών–ενίσχυση αποτελεσματικότητας σχεδιασμού, που επιτυγχάνεται από την δυνατότητα οριζόντιας παρέμβασης του Κέντρου σε όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα και τους φορείς που αναπτύσσουν δράσεις και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, και στερούνται συχνά πληροφόρησης του πως και με ποιες ενέργειες παρεμβαίνει ένας άλλος συναφής φορέας ή οργανισμός, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων και ποια η ανταπόκριση των ωφελουμένων. Με αυτό τον τρόπο αυτό το Κέντρο Κοινότητας, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο «τον επίσημο μηχανισμό ανάδρασης» προς την πολιτεία και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό χώρο. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Στο Κέντρο Κοινότητας έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την προσβασιμότητα ΑμεΑ. Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στο Δημαρχείο Αποκορώνου όπου υπάρχουν ράμπες αναπήρων, ανελκυστήρας, οι όροφοι είναι ισόπεδοι, και διαθέτει επιπλέον WC ΑμεΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κατερίνα Μαργαριτάκη, Κοινωνική Λειτουργός | Κλειώ Αποστολάκη, Ψυχολόγος Διεύθυνση: Δημαρχείο Αποκορώνου, Οικισμός Βρύσες, ΤΚ 730 07 Τηλέφωνο : 28253 40322 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: margaritaki@apokoronas.gov.gr | apostolaki@apokoronas.gov.gr Facebook : Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου

Accordion Image

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar): Ψηφιακή Μετάβαση Άξονας (Component): Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους Τίτλος Δράσης (Measure): Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Φορέας Υλοποίησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εταίρος Υλοποίησης: Δήμος Αποκορώνου Χρηματοδοτούμενη Δαπάνη: €148.204,80 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Με το παρόν Έργο σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ σε τρία βασικά επίπεδα: Α) Την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α.) Β) Την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ Γ) Δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ που περιλαμβάνουν: - Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτών, tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet) για τους χρήστες των ΚΕΠ. - Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών στο ΚΕΠ με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Το Σύστημα θα αποτελείται από το σύστημα εκτύπωσης του αριθμού προτεραιότητας καθώς και από τη μονάδα ενημέρωσης του πολίτη για τη σειρά προτεραιότητας. - Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Accordion Image

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Αποκορώνου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: €500.000,00 (αρχική ένταξη) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΜΕΤΡΟ: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού ΥΠΟΜΕΤΡΟ: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας ΔΡΑΣΗ: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της ερυθράς του καταστρώματος των οδών, τα στοιχεία των οποίων περιγράφονται σε πίνακα στην μελέτη του έργου και η ασφαλτόστρωση, εντός των υφιστάμενων ορίων κατάληψης των οδών. Οι οδοί, στα τμήματα των οποίων γίνονται παρεμβάσεις, κατατάσσονται, σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών έργων (ΟΜΟΕ - Δ), στην Ομάδα A (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία τη σύνδεση) και στην κατηγορία VΙ (τριτεύουσα οδός ). Οι οδοί θα έχουν, μετά τη βελτίωσή τους, ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, με διατομή τύπου η2, σύμφωνα με τη Εγκύκλιο 41 / ΔΜΕΟ/α/ο/2006 και θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν παντός είδους οχήματα. Η ταχύτητα μελέτης είναι Ve= 40 km/h και η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι V ?40 km/h. Οι κύριες εργασίες, που θα πραγματοποιηθούν, είναι αναλυτικά οι επόμενες : - Χωματουργικές εργασίες βελτίωσης της ερυθράς του οδοστρώματος των οδών. - Οδοστρωσία, με στρώση υπόβασης, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m και στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. - Ασφαλτόστρωση, με ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, πάχους 0,05 m.

Accordion Image

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος του σχεδίου πόλεως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: €302.588,88 (αρχική ένταξη) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΜΕΤΡΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER ΥΠΟΜΕΤΡΟ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΡΑΣΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Στη σημερινή της μορφή η περιοχή ανάπλασης έχει συνολικό εμβαδό περίπου 2.971,58 τ.μ. και βρίσκεται στην παραλία της τοπικής κοινότητας των Καλυβών στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου. Οι Καλύβες είναι μία κωμόπολη 1.400 περίπου κατοίκων με οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο προς τη θάλασσα των Καλυβών συνολικού μήκους 415,74 μέτρων που βρίσκεται μεταξύ του ορίου του σχεδίου πόλεως προς ανατολή και του ποταμού Ξυδά από Δύση. Έχει μέσο πλάτος 7,5μ και πολλά σημεία όπου το πλάτος αυτό μειώνεται σημαντικά. Η μελέτη στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση της περιοχής, με σκοπό να αλλάξει ριζικά τη συνολική εικόνα και λειτουργία του χώρου. Οι βασικοί στόχοι της επέμβασης είναι: - Η οργάνωση του παραλιακού μετώπου ως πεζόδρομο με προτατευμενη κίνηση πεζών - Η διαμόρφωση στάσεων με καθιστικά στη βόρεια πλευρά του πεζόδρομου όπου ειναι η θέα - Αντικατάσταση των υλικών με νέα υλικά αισθητικά καλύτερα - Προσθήκη αστικού εξοπλισμού όπως κάδοι μικροαπορριμάτων και καθιστικά - Σημαντικό στόχο τέλος αποτελεί η ανθεκτικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων στις καιρικές συνθήκες που ορίζει η γειτνίαση με τη θάλασσα. Οι εργασίες που προτείνονται είναι: - Η αποξήλωση της ασφάλτου και των υποβάσεών της - Η κατασκευή νέας υπόβασης με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος στο σύνολο της περιοχής - Η κατασκευή τοιχίων προστατευτικών χαμηλού ύψους για τα υφιστάμενα δέντρα - Η επίστρωση τμήματος του πεζόδρομου με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο στο χρώμα της άμμου - Η κατασκευή αρμών με κυβόλιθο καφέ απόχρωσης στο βοτσαλωτό δάπεδο ανά περίπου 10 μέτρα πλάτος - Η επίστρωση τμήματος του πεζόδρομου με κυβόλιθο τσιμέντου χρώματος καφέ - Η τοποθέτηση νέων καθιστικών και κάδων μικροαπορριμάτων - Η τοποθέτηση οδηγού όδευσης ατόμων με περιορισμένη όραση - Η χωροθέτηση των κτιστών καθιστικών και άλλων αποτρεπτικών στοιχείων, όπως οι ζαρντινιέρες από σκυρόδεμα, σε τετοια θέση που να προστατεύει του πεζούς που κινούνται κυρίως στο όριο του βόρειου τμήματος όταν υπάρχει η ανάγκη διέλευσης οχήματος από τον πεζόδρομο (εξυπηρέτηση επιχειρήσεων, ανεφοδιασμός, διέλευση ασθενοφόρου, κλπ) - Η υφιστάμενη φύτευση με αλμυρίκια διατηρείται γιατί θεωρείται σημαντική πηγή σκίασης το καλοκαίρι παρόλο το γεγονός ότι εμποδίζει την θέα στο βορινό τμήμα. Η έδραση των δέντρων είναι στη στάθμη της αμμουδιάς και σε υψομετρική διαφορά από το νέο πεζοδρόμιο, έτσι αναγκαστικά διαμορφώνονται τοιχιάκια προστασίας των δέντρων και "δαγκώματα" στο πεζοδρόμιο και δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αστικών δεντροδόχων με σχάρες.

Accordion Image

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στις Δημοτικές Ενότητες Αρμένων και Γεωργιούπολης Δήμου Αποκορώνου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: €814.000,00 (αρχική ένταξη) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΜΕΤΡΟ: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού ΥΠΟΜΕΤΡΟ: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας ΔΡΑΣΗ: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Υφιστάμενη κατάσταση Η υφιστάμενη κατάσταση παρουσιάζει τα συνήθη χαρακτηριστικά ορεινών - ημιορεινών οδών εκτός οικισμού με ελάχιστο φόρτο, που διανοίχθηκαν για να εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής ώστε να προσεγγίζουν τις καλλιέργειες τους. Όλο το τμήμα των οδών είναι χωματόδρομος πλάτους 5,50 μέτρα. Προτεινόμενη παρέμβαση Η προτεινόμενη παρέμβαση στις οδούς τις κατηγοριοποιεί στην Ομάδα οδών A (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία τη σύνδεση, ΟΜΟΕ-Δ) και στην κατηγορία V (αγροτική οδός). Θα έχουν ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας και θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν παντός είδους οχήματα. Η ταχύτητα μελέτης είναι Ve = 40 km/h και η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι V = 40 km/h. Η τυπική διατομή που εφαρμόζεται είναι 5,50μ και 0,10μ έρεισμα δεξιά - αριστερά. Στις καμπύλες δεν εφαρμόζεται διαπλάτυνση. Περιγραφή βελτίωσης οδών Η βελτίωση ξεκινά: Οδός 1 : από το σημείο (514183.63 , 3922623.22 , ΧΘ 0+000), για να καταλήξει στο σημείο (513116.97 , 3922397.21 , ΧΘ 1+186,73). Η βασική βελτίωση που γίνεται περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, βελτίωση των οριζοντιογραφικών στοιχείων και βελτίωση της μηκοτομής. Η βελτίωση γίνεται σε όλο το μήκος των 1,19 χλμ., και περιλαμβάνει τις 14 καμπύλες στον διάδρομο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Υψομετρικά η μηκοτομή κινείται από το 43,46μ έως το 90,44μ. Η μεγαλύτερη κλίση που συναντάμε στην ερυθρά είναι 13,94%. Οδός 2 : από το σημείο (514646.76 , 3921575.73 , ΧΘ 0+000), για να καταλήξει στο σημείο (513421.28 , 3921356.23 , ΧΘ 1+551,90). Η βασική βελτίωση που γίνεται περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, βελτίωση των οριζοντιογραφικών στοιχείων και βελτίωση της μηκοτομής. Η βελτίωση γίνεται σε όλο το μήκος των 1,55 χλμ., και περιλαμβάνει τις 29 καμπύλες στον διάδρομο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Υψομετρικά η μηκοτομή κινείται από το 11,87μ έως το 17,68μ. Η μεγαλύτερη κλίση που συναντάμε στην ερυθρά είναι 4,13%. Οδός 3 : από το σημείο (523406.11 , 3911215.05 , ΧΘ 0+000), για να καταλήξει στο σημείο (523210.07 , 3912114.42 , ΧΘ 1+598,12). Η βασική βελτίωση που γίνεται περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, βελτίωση των οριζοντιογραφικών στοιχείων και βελτίωση της μηκοτομής. Η βελτίωση γίνεται σε όλο το μήκος των 1.6 χλμ., και περιλαμβάνει τις 5 καμπύλες στον διάδρομο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Υψομετρικά η μηκοτομή κινείται από το 82,71μ έως το 19,95μ. Η μεγαλύτερη κλίση που συναντάμε στην ερυθρά είναι 12,62%. Οδός 4 : από το σημείο (526552.45 , 3908505.84 , ΧΘ 0+000), για να καταλήξει στο σημείο (526160.39 , 3910358.59 , ΧΘ 1+983,25). Η βασική βελτίωση που γίνεται περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, βελτίωση των οριζοντιογραφικών στοιχείων και βελτίωση της μηκοτομής. Η βελτίωση γίνεται σε όλο το μήκος των 1,98 χλμ., και περιλαμβάνει τις 47 καμπύλες στον διάδρομο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Υψομετρικά η μηκοτομή κινείται από το 90,53μ έως το 29,97μ. Η μεγαλύτερη κλίση που συναντάμε στην ερυθρά είναι 18,50%. Για όλες τις παραπάνω οδούς, από άποψη διατομής, οι επεμβάσεις είναι ήπιες, ώστε να μην τραυματίζεται το περιβάλλον και οι παρόδιες ιδιοκτησίες. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι αποκλειστικά οδοστρωσίας. Η τυπική διατομή προβλέπεται με οδοστρωσία 0,25μ που περιλαμβάνει υπόβαση σε μία στρώση των 0,10μ, βάση σε στρώση των 0,10μ και ασφαλτόστρωση 0,05μ. Όλες οι οδοί που έχουν επιλεγεί για την παραπάνω παρέμβαση δεν απαιτούν τεχνικά.

Accordion Image

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: €13.095.249,51 (αρχική ένταξη) | €8.540.400,59 (5η τροποποίηση) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/10/2014 - 31/12/2023 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Η πράξη αφορά στη συλλογή των αστικών υγρών λυμάτων από τους οικισμούς Γεωργιούπολη, Καβρός, Βρύσες, Μουρί-Κάβαλλος και την παραλιακή τουριστική ζώνη του κόλπου Αλμυρού. Τα υγρά λύματα θα οδηγούνται μέσω του δικτύου αγωγών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και κατόπιν τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή. Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος με ταυτόχρονη νιτροποίηση/απονιτροποίηση, ενώ στην μονάδα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, δυναμικότητας 19.286 ι.κ. (πληθυσμός αιχμής), περιλαμβάνονται: φρεάτιο άφιξης, μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας (εσχάρωση, εξάμμωση-λιποσυλλογή, ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης, μετρητής παροχής), μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με 2 ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας (και πρόβλεψη για 2 μελλοντικές) με δεξαμενές επιλογής βακτηριδίων, οξειδωτικές τάφρους και δεξαμενές καθίζησης, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, μονάδα επεξεργασίας λάσπης με φυγοκέντριση και προσθήκη ασβέστη. Το δίκτυο κλειστών κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και συλλεκτήριων αγωγών διέρχεται από υφιστάμενη οδοποιία, με συνολικό μήκος αγωγών 41816μ. και κατανομή 19290μ. αγωγών βαρύτητας PVC διατομών από 200-500mm και 22526μ. αγωγών καταθλιπτικών PE διατομών από 110-315mm (περιλαμβανομένων των φρεατίων). Για την εξυπηρέτηση του δικτύου προβλέπονται 10 κεντρικά αντλιοστάσια Α1, Α2, Α6, Α7, Α8, Α9, A10, Α11, Α14, Α16. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε φρεάτιο φόρτισης και μέσω υποθαλάσσιου αγωγού τελικής διάθεσης PE διατομών από 279-450mm συνολικού μήκους 1205μ. από το φρεάτιο φόρτισης στη θάλασσα. Πέραν του παραπάνω φυσικού αντικειμένου, που είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, το φυσικό αντικείμενο των ιδιωτικών συνδέσεων κατοικιών, καταστημάτων και άλλων, που περιλαμβάνεται, χρηματοδοτείται από πόρους του δήμου Αποκορώνου. Η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000350, αφορά στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, προκειμένου να επικαιροποιηθεί στην τρέχουσα εξέλιξη του έργου (Διάλυση εργολαβίας Υ/Ε2 δικτύων και προσθήκη νέου Υ/Ε5 κατασκευής υπολειπόμενων δικτύων διαλυθείσας εργολαβίας). Η 5η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης αφορά σε τμηματοποίηση (phasing) της Πράξης σε σε Α και Β Φάση, με χρηματοδότηση της Α Φάσης (έως 31.12.2023) από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Β' Φάσης (μετά την 31.12.2023) από το ΕΣΠΑ 2021-2027. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός είναι κατά κύριο λόγο οι μόνιμοι και οι εποχιακοί κάτοικοι (είτε πρόκειται για διανυκτερεύοντες είτε για παρουσίες) της περιοχής που θα εξυπηρετήσει το έργο. Η περιοχή που εξυπηρετείται από την προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τον οικισμό της Γεωργιούπολης, και τους οικισμούς Καβρού, Βρυσών, Μουρί-Κάβαλλος, όπου ο πραγματικός πληθυσμός μετράται σε 4334 (Απογραφή 2011). Το έργο καλύπτει και την τουριστική ζώνη του κόλπου Αλμυρού, εκατέρωθεν του BOAK, στην οποία υπάρχει σημαντικός αριθμός τουριστικών μονάδων με συνολικό αριθμό κλινών (περιλαμβανομένων και εντός των οικισμών βάσει των στοιχείων ΕΟΤ 2015) 8690. Στα παραπάνω προστίθεται και ικανός αριθμός (περίπου 65) επιχειρήσεων εστίασης (καφενεία, εστιατόρια, κλπ.), οι οποίες λειτουργούν σχεδόν σε ετήσια βάση, και που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο επισκέπτες-παρουσίες στην περιοχή που εξυπηρετεί το έργο. Ο μεγαλύτερος όγκος των επιχειρήσεων αυτών βρίσκονται στη περιοχή της λίμνης Κουρνά, εντός των πολεοδομικών σχεδίων Γεωργιούπολης και Καβρού και εντός του οικισμού Βρυσών.

Accordion Image

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: €112.320,00 (αρχική ένταξη) | €264.298,50 (τελική τροποποίηση) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/06/2017 - 31/12/2022 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο δήμο Αποκορώνου νομού Χανίων για χρονικό διάστημα τουλάχιστο τριών (3) ετών στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020. Η έννοια του κέντρου κοινότητας εισάγεται με το άρθρο 4 του ν. 4318/16 (ΦΕΚ 21Α), σύμφωνα με το οποίο δύναται η δημιουργία τους από τους φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του δήμου Αποκορώνου, και κατ' επέκταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου Αποκορώνου, στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας ενεργεί στους κάτωθι τομείς και υποτομείς: 1. Υποδοχή−Ενημέρωση−Υποστήριξη των πολιτών, και ειδικότερα: 1.1 Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), προγράμματα του "Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους" (ΤΕΒΑ), κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κλπ.) 1.2 Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών. 2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, και ειδικότερα: 2.1 Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια που καλύπτει η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες, κλπ. 2.2 Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια, κλπ., β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 2.3 Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων. Το Κέντρο Κοινότητας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού, παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, όπως αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω: - Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.α. - Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες - Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος, κ.α.) - Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, όπως επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές - Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς, κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, κ.α. - Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες - Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες, κλπ. - Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών σε συνεργασία με άλλες δομές (όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, εκκλησιαστικές δομές, κλπ.) και εθελοντικές οργανώσεις - Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που διαβιούν στον δήμο Αποκορώνου (αλλά και σε όμορους δήμους που δεν έχουν Κέντρο Κοινότητας), και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», άνεργοι/ες, ΑμεΑ, καθώς και μετανάστες, αιτούντες άσυλο, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση του «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Στο Κέντρο Κοινότητας έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την προσβασιμότητα ΑμεΑ. Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στο Δημαρχείο Αποκορώνου όπου υπάρχουν ράμπες αναπήρων, ανελκυστήρας, οι όροφοι είναι ισόπεδοι, και διαθέτει επιπλέον WC ΑμεΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κατερίνα Μαργαριτάκη, Κοινωνική Λειτουργός | Κλειώ Αποστολάκη, Ψυχολόγος Διεύθυνση: Δημαρχείο Αποκορώνου, Οικισμός Βρύσες, ΤΚ 730 07 Τηλέφωνο : 28253 40322 Φαξ : 28250 51211 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: margaritaki@apokoronas.gov.gr | apostolaki@apokoronas.gov.gr Facebook : Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου

This site is registered on wpml.org as a development site.