Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στις Δημοτικές Ενότητες Αρμένων και Γεωργιούπολης Δήμου Αποκορώνου

2 Ιανουαρίου, 2020 5:25 ΜΜ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στις Δημοτικές Ενότητες Αρμένων και Γεωργιούπολης Δήμου Αποκορώνου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: €814.000,00 (αρχική ένταξη)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

ΜΕΤΡΟ: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

ΥΠΟΜΕΤΡΟ: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας

ΔΡΑΣΗ: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ:
Υφιστάμενη κατάσταση
Η υφιστάμενη κατάσταση παρουσιάζει τα συνήθη χαρακτηριστικά ορεινών – ημιορεινών οδών εκτός οικισμού με ελάχιστο φόρτο, που διανοίχθηκαν για να εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής ώστε να προσεγγίζουν τις καλλιέργειες τους. Όλο το τμήμα των οδών είναι χωματόδρομος πλάτους 5,50 μέτρα.
Προτεινόμενη παρέμβαση
Η προτεινόμενη παρέμβαση στις οδούς τις κατηγοριοποιεί στην Ομάδα οδών A (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία τη σύνδεση, ΟΜΟΕ-Δ) και στην κατηγορία V (αγροτική οδός). Θα έχουν ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας και θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν παντός είδους οχήματα. Η ταχύτητα μελέτης είναι Ve = 40 km/h και η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι V = 40 km/h. Η τυπική διατομή που εφαρμόζεται είναι 5,50μ και 0,10μ έρεισμα δεξιά – αριστερά. Στις καμπύλες δεν εφαρμόζεται διαπλάτυνση.
Περιγραφή βελτίωσης οδών
Η βελτίωση ξεκινά:
Οδός 1 : από το σημείο (514183.63 , 3922623.22 , ΧΘ 0+000), για να καταλήξει στο σημείο (513116.97 , 3922397.21 , ΧΘ 1+186,73). Η βασική βελτίωση που γίνεται περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, βελτίωση των οριζοντιογραφικών στοιχείων και βελτίωση της μηκοτομής. Η βελτίωση γίνεται σε όλο το μήκος των 1,19 χλμ., και περιλαμβάνει τις 14 καμπύλες στον διάδρομο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Υψομετρικά η μηκοτομή κινείται από το 43,46μ έως το 90,44μ. Η μεγαλύτερη κλίση που συναντάμε στην ερυθρά είναι 13,94%.
Οδός 2 : από το σημείο (514646.76 , 3921575.73 , ΧΘ 0+000), για να καταλήξει στο σημείο (513421.28 , 3921356.23 , ΧΘ 1+551,90). Η βασική βελτίωση που γίνεται περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, βελτίωση των οριζοντιογραφικών στοιχείων και βελτίωση της μηκοτομής. Η βελτίωση γίνεται σε όλο το μήκος των 1,55 χλμ., και περιλαμβάνει τις 29 καμπύλες στον διάδρομο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Υψομετρικά η μηκοτομή κινείται από το 11,87μ έως το 17,68μ. Η μεγαλύτερη κλίση που συναντάμε στην ερυθρά είναι 4,13%.
Οδός 3 : από το σημείο (523406.11 , 3911215.05 , ΧΘ 0+000), για να καταλήξει στο σημείο (523210.07 , 3912114.42 , ΧΘ 1+598,12). Η βασική βελτίωση που γίνεται περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, βελτίωση των οριζοντιογραφικών στοιχείων και βελτίωση της μηκοτομής. Η βελτίωση γίνεται σε όλο το μήκος των 1.6 χλμ., και περιλαμβάνει τις 5 καμπύλες στον διάδρομο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Υψομετρικά η μηκοτομή κινείται από το 82,71μ έως το 19,95μ. Η μεγαλύτερη κλίση που συναντάμε στην ερυθρά είναι 12,62%.
Οδός 4 : από το σημείο (526552.45 , 3908505.84 , ΧΘ 0+000), για να καταλήξει στο σημείο (526160.39 , 3910358.59 , ΧΘ 1+983,25). Η βασική βελτίωση που γίνεται περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, βελτίωση των οριζοντιογραφικών στοιχείων και βελτίωση της μηκοτομής.
Η βελτίωση γίνεται σε όλο το μήκος των 1,98 χλμ., και περιλαμβάνει τις 47 καμπύλες στον διάδρομο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Υψομετρικά η μηκοτομή κινείται από το 90,53μ έως το 29,97μ. Η μεγαλύτερη κλίση που συναντάμε στην ερυθρά είναι 18,50%. Για όλες τις παραπάνω οδούς, από άποψη διατομής, οι επεμβάσεις είναι ήπιες, ώστε να μην τραυματίζεται το περιβάλλον και οι παρόδιες ιδιοκτησίες. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι αποκλειστικά οδοστρωσίας. Η τυπική διατομή προβλέπεται με οδοστρωσία 0,25μ που περιλαμβάνει υπόβαση σε μία στρώση των 0,10μ, βάση σε στρώση των 0,10μ και ασφαλτόστρωση 0,05μ. Όλες οι οδοί που έχουν επιλεγεί για την παραπάνω παρέμβαση δεν απαιτούν τεχνικά.

This site is registered on wpml.org as a development site.